Dokumenti

Dokumenti 2021. godina

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga kao i izmjene i dopune objavljuju  se na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan za 2021.
Konačni financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Dokumentacija završnog računa za 2020.
Bilješke uz financijski izvještaj 2020
Financijski izvještaj 2020

Dokumenti 2020. godina

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Financijski plan POU za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Financijskog plana POU za 2020. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga kao i izmjene i dopune objavljuju  se na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu

Postupci jednostavne nabave za 2020. godinu provedeni sukladno čl. 8 Pravilnika o provedbi jednostavne nabave (“Službene novine Grada Pazina” broj 09/19)

Odluka o odabiru – Radovi na sanaciji krovišta Spomen dom

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE

 

Dokumenti 2019. godina

Financijski plan POU za 2019. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Predlozak_PlanaNabave2019-prve izmjene

Predlozak_PlanaNabave2019-druge izmjene

Financijski izvještaj za 2019

Bilješke Financijski izvještaj za 2019

Dokumenti 2018. godina
Dokumenti financijskog izvještaja 2018. godina
Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018.
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Plan za 2018. god.
Dokumenti 2017. godine
Financijski izvještaj za 2017
Izvješće o radu za 2017
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) naručitelj je obavezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Naručitelj je obavezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN (poveznica https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

PLAN NABAVE ZA 2018.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI-2017
Godisnje_izvjesce 2017
Dokumenti financijskog izvještaja 2017. godina
Bilješke BIL 2017.
Bilješke Obveze 2017.
Bilješke PR-RAS 2017.
Bilješke P-VRIO 2017.
Bilješke RAS-FUN 2017.
FINA 2017 POU
Tablice zajmova 2017
Dokumenti financijskog plana 2017. godina

Financijski plan za 2017. godinu
Proračun za 2017. godinu – I. rebalans
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi


Dokumenti financijskog izvještaja 2016. godina:
Bilješke BIL 2016.
Bilješke Obveze 2016.
Bilješke PR-RAS 2016.
Bilješke P-VRIO 2016.
Bilješke RAS-FUN 2016.
Tablice zajmova
ZR 2016 POU FINA
Financijski dokumenti – plan – 2016. Godina
Financijski plan 2016 II 2 i 3 razina
Financijski plan -obrazloženje 2016 (1)
Plan nabave 2016.-1.
PRIHODI 2016 2 i 3 razina
PRIHODI 201
I. Izmjene Plana nabave POU 2016.-1.
II. Izmjene Plana nabave POU 2016.
III. Rebalans 2016.
Financijski plan 2014.
Plan nabave – 2014. 1.
Financijski plan 2015., s projekcijama 2016. i 2017.
Fin.plan 2015
Plan nabave 2015.
Dokumenti financijskog izvještaja:
Biljeske-bilanca-2015
Biljeske-obveze-2015
Biljeske-pr-ras-2015
Biljeske-p-vrio-2015
Biljeske-ras-fun-2015
Dokumenti financijskog izvještaja:
Godišnji financijski izvještaj za 2014.
Bilješke P-VRIO 2014.
Bilješke PR-RAS 2014.
Bilješke Obveze 2014.
Bilješke BIL 2014.
Ostali dokumenti

Popis gospodarskih subjekata s kojima POU ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi-ažurirano kolovoz 2021

Statut

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA

ORGANI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA U PAZINU

 

UPRAVNO VIJEĆE

Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 27. sjednicu Upravnog vijeća – 11.07.2020.

Poziv za 28. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 29. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 30. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 31. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 32. sjednicu Upravnog vijeća-06.02.2020.

Poziv za 33. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 35. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 36. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 37. sjednicu Upravnog vijeća – 25.05.2020.

Poziv za 38. sjednicu Upravnog vijeća – 16.06.2020.

Poziv za 39. sjednicu Upravnog vijeća – 02.09.2020.

Poziv za 40. sjednicu Upravnog vijeća – 23.9.2020.

Poziv za 41. sjednicu Upravnog vijeća – 13.10.2020.

Poziv za 42. sjednicu Upravnog vijeća-1.12.2020.

Poziv za 43. sjednicu Upravnog vijeća – 30.12.2020.

Poziv za 44. sjednicu Upravnog vijeća – 28.1.2021.

Poziv za konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća – 12.3.2021.

Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća – 25.5.2021

Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća – 17.6.2021.

Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća – 15.7.2021.

Poziv za 5.sjednicu Upravnog vijeća – 12.8.2021

Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća – 31.8.2021.

 

 

 

 

Projekti

© Pučko otvoreno učilište Pazin 2021.

Skip to content