Dokumenti

Dokumenti 2019. godina

Financijski plan POU za 2019. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Dokumenti 2018. godina
Dokumenti financijskog izvještaja 2018. godina
Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018.
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Plan za 2018. god.
Dokumenti 2017. godine
Financijski izvještaj za 2017
Izvješće o radu za 2017
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
PLAN NABAVE ZA 2018.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI-2017
Godisnje_izvjesce 2017
Dokumenti financijskog izvještaja 2017. godina
Bilješke BIL 2017.
Bilješke Obveze 2017.
Bilješke PR-RAS 2017.
Bilješke P-VRIO 2017.
Bilješke RAS-FUN 2017.
FINA 2017 POU
Tablice zajmova 2017
Dokumenti financijskog plana 2017. godina

Financijski plan za 2017. godinu
Proračun za 2017. godinu – I. rebalans
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi
Popis gopodarskih subjekata s kojima Učilište ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi
Dokumenti financijskog izvještaja 2016. godina:
Bilješke BIL 2016.
Bilješke Obveze 2016.
Bilješke PR-RAS 2016.
Bilješke P-VRIO 2016.
Bilješke RAS-FUN 2016.
Tablice zajmova
ZR 2016 POU FINA
Financijski dokumenti – plan – 2016. Godina
Financijski plan 2016 II 2 i 3 razina
Financijski plan -obrazloženje 2016 (1)
Plan nabave 2016.-1.
PRIHODI 2016 2 i 3 razina
PRIHODI 201
I. Izmjene Plana nabave POU 2016.-1.
II. Izmjene Plana nabave POU 2016.
III. Rebalans 2016.
Financijski plan 2014.
Plan nabave – 2014. 1.
Financijski plan 2015., s projekcijama 2016. i 2017.
Fin.plan 2015
Plan nabave 2015.
Dokumenti financijskog izvještaja:
Biljeske-bilanca-2015
Biljeske-obveze-2015
Biljeske-pr-ras-2015
Biljeske-p-vrio-2015
Biljeske-ras-fun-2015
Dokumenti financijskog izvještaja:
Godišnji financijski izvještaj za 2014.
Bilješke P-VRIO 2014.
Bilješke PR-RAS 2014.
Bilješke Obveze 2014.
Bilješke BIL 2014.
Ostali dokumenti
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA POU NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVU KAO JAVNI NARUČITELJ

Statut

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA

ORGANI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA U PAZINU

 

UPRAVNO VIJEĆE

Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijeća

Projekti

© Pučko otvoreno učilište Pazin 2019.